Veikla

  • Švietimo centras teikia pagalbą mokiniui, mokytojui, ugdymo institucijoms ir kitų kategorijų darbuotojų grupių veiklai. Pagrindiniai Raseinių rajono švietimo centro klientai yra rajono ugdymo įstaigų pedagogai.
  • Švietimo centras organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius: seminarus, edukacinių išvykų-seminarus, kursus, paskaitas, konferencijas, praktikumus ir kt. Seminarai skirti įvairioms dalyvių tikslinėms grupėms: įvairių dalykų mokytojams, ugdymo įstaigų vadovams, ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams, pradinio ugdymo mokytojams, specialiojo ugdymo pedagogams, profesinio rengimo mokytojams, neformaliojo vaikų švietimo mokytojams, mokyklų bendruomenėms, klasių auklėtojams, valstybės tarnautojams ir kitiems rajono gyventojams.
  • Švietimo centre vykdoma parodų organizavimo veikla. Parodas rengia mokytojai, mokiniai, metodiniai būreliai, leidyklos, kūrybinių darbų autoriai. Tai dar viena edukacinė veikla, kurioje gali dalyvauti visi rajono gyventojai.
  • Švietimo centro pedagoginiai darbuotojai konsultuoja Raseinių rajono gyventojus įvairiais klausimais: renginių (įvairių mokymų, kursų) organizavimo, kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, projektinės veiklos, olimpiadų, konkursų organizavimo ir vykdymo, metodinės veiklos bei kitais klausimais.
  • Švietimo centras dalyvauja kuriant ir įgyvendinant įvairias programas ir projektus.
  • Bendradarbiaujama ir su respublikos aukštosiomis mokyklomis, kitomis švietimo institucijomis.

 

Atnaujinta: 2014-12-02